32 vuotta meän väylitten ja ihmisten puolesta
 


VÄLITTÖMÄN KALASTONHOIDON AIKA

Jokiseura Tornionjoen kalastussäännöstä MMM:lle 27.2.2018 [PDF]


Lohi elää luonnonvaraisena Tornionjoen vesistöalueella pääuomissa ja muutamissa sivujoissa. Kutuvaelluksen voimakkuus on vuodesta 2012 alkaen saavuttanut keskiarvona lohistrategiassa määritellyn minimitason 80 % potentiaalista 25 % riskillä tarkoittaen kalastuksen jälkeen kutulohina n.58.000 lohta. Tornionjoen lohikannan nopea palautuminen kertoo Tornionjoen Lohen elinvoimasta. Joki on näyttänyt potentiaaliansa. Epävarmuustekijöitä on yhä.
Viime kesän kutuvaellus n. 40.000 lohta oli heikko alittaen kaikki tavoitteet ja tutkimuksen ennusteet. Tornionjoen lohikanta kestää kontrolloitua kalastusta, vaikka jokaisena vuotena ei kutukantatavoitteeseen päästä, mutta toista tällaista vuotta lohi ei kestä.

Tutkimuksen tuoreet tiedot kertovat, että Itämeren pääaltaalla lohia pyydetään taas kiintiörajoista välittämättä ja merkitään saaliina taimeniksi. Tämä vaikuttaa tietysti kudulle nousevien lohien määrään. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä on yhdessä Ruotsin kollegansa Sven-Erik Buchtin kanssa syytä pysäyttää laiton meno Itämerellä ja Tanskan ja Puolan vastustuksesta huolimatta lopetettaa syönnösalueiden sekakantakalastus ja siirtyä kantakohtaiseen lohenkalastukseen.

Kalasairaudet ovat kasvava huolen aihe. Merkillepantavaa on ollut, että yhä useampi lohi saapuu kutupaikoille enemmän tai vähemmän runneltuina. Kalatautiselvitysten yhteydessä on kaloilla havaittu sekä hylkeiden aiheuttamia että kalastuksesta tulleita vaurioita. Vaurioita on niin paljon, että asioiden vaatimiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Esteet hylje- ja norppakannan leikkaamiselle on raivattava pois tieltä ja kalastuksen aiheuttamiin vaurioihin on pystyttävä puuttumaan. Kalastusviranomaisen on kiireesti selvitettävä eri kalastusmuotojen vaikutus kalojen vaurioihin ja ryhdyttävä sopeuttamaan kalastusta kaloja kunnioittavasti. Viittaamme Eviran ja SLU:n raportteihin diaareilla SVA 2017/59 ja Evira 2489/0165/2016

Jokiseura on erittäin huolestunut Pohjanlahden kalankasvattamoissa esiintyvistä virustaudeista. On riski että sairaus voi tarttua kutuvaelluksella oleviin lohikaloihin. Kaikkien kalankasvattamoiden toimintaa sekä Ruotsissa, että Suomessa on arvioitava Euroopan Unionin tuomioistuimen ECLI antaman Weser-joen ennakkotapauksen tuomion mukaisesti.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/fi/

Meritaimenkanta elää luonnonkierrossa äärimmäisen uhanalaisena, henkitoreissaan.
Kesän 2017 kutunousun suuruus oli 100-200 yksilöä. Jokaiseen kutujokeen ei riitä ensimmäistäkään kutuparia. Meritaimen on rauhoitettava Tornionjoen koko vesistöalueella ja Perämerellä. Tornionjoen meritaimenen kannanhoitosuunnitelma on viivästynyt usealla vuodella, se on tehtävä yhdessä ruotsalaisten kanssa välittömästi. On puututtava niihin kalastuksiin, joissa meritaimenta saadaan sivusaaliina. Kemijoen velvoiteistutuksista saaliina saadut muutamat taimenet eivät ole sellainen yleinen etu, joka voisi olla esteenä kansainvälisen lain vaatimusten mukaiselle taimenen täydelle rauhoitukselle. Taimenen kauppa on kiellettävä ja vihdoinkin määritettävä myös taimenelle sen sanktioarvo.

Vaellussiika on vähentynyt, koko pienentynyt ja kutunousu myöhästynyt usealla viikolla viime vuosikymmeninä. Siian verkkokalastuksen myöhentäminen elokuun alkuun Tornionjoella tehtiin lohen suojelemiseksi. On jo korkea aika puuttua itse siian kalastukseen ja harkita sen mitoitusta ja paikkaa merialueilla.

Harjuskanta on monin paikoin romahtanut, eikä kohdennettua harjuksen kalastusta juurikaan esiinny. Harjuskannan runsaus on ollut karkeasti ottaen kääntäen verrannollinen lohen viehekalastuksen määrään. Harjus on ylikalastettu, vaikka kohdennettua kalastusta ei olisi lainkaan. Vielä vuosituhannen vaihteessa oli tyypillistä, että lohenkalastaja sai sivusaaliina parikymmentä harjusta. Viime vuosina yhdenkin saaminen on jäänyt unelmaksi. Kesäaikainen rauhoittaminen ei käytännössä toimi, koska lohivaapusta irrotettu harjus ei ole elinkelpoinen. Jokiseura esittää harjuksen rauhoittamista talvikalastukselta, jossa kalan voi päästää hyväkuntoisena takaisin veteen.

Esitettyä troolikalastusta merialueella ei voida aloittaa, koska tutkimuksen tai viranomaisten taholta ei ole esitetty vaikutustenarviointia. Tiedossa ei ole, että kyseinen kalastus olisi osana kalastusoikeudenhaltijoiden hoitosuunnitelmia. Kukkolankoskelle esitetty kalastuskielto sen sijaan perustunee kalastusoikeudenhaltijan hyvään harkintaan, jota paikallisena kysymyksenä on syytä kunnioittaa.

MMM lisäsi lohen etuotto-oikeutta merellä, jota Perämeren jokien luonnonlohikannat eivät selvästikään kestä. Lohien arvokkaimmat emokalat jäivät merelle. Kalastuskauden aikaistaminen jopa kahdella kuukaudella ja elinkeinokalastuksen lohimerkintä olivat todellinen epäonnistuminen. Varhennettu lohenkalastus on lopetettava ja palattava selkeisiin kevätkalastuskieltoihin, joiden kalastonhoidollinen toimivuus on todistettu. Merkintävelvollisuus on säädettävä ilman porsaanreikiä koskemaan, Ahvenanmaa mukaan lukien, kaikkea lohenkalastusta. Merkintävelvollisuus on koskettava kaikkia lohta kalastavia niin merialueilla kuin jokikalastuksessa lohistrategiassa viitoitetulla tavalla. Kalastuksenvalvonta tulisi aloittaa jo ennen kalastuskauden avautumista, jotta myös luvattoman ajan kalastus tulisi valvonnan piiriin. Valvontaviranomaisten työtä tulee tehostaa lohistrategian mukaisesti vaelluskaloille säädetyillä, riittävän korkeilla, sanktioarvoilla.

Linkki YLE:n uutiseen 2.3.2018:  https://yle.fi/uutiset/3-10095032


• • • •


POHJAVEDET OVAT TORNIONJOEN TAIMENIEN ELINEHTO

Pohjavedet taimenen elinehto - Kalervo Aska Lapin Kansassa 3.2.2018 [PDF]


Kaivoksia ei ole syytä sinänsä vastustaa. Luontoa ja kaloja on puolustettava, koska ne eivät voi itseään puolustaa. On tarkoin tiedostettava, mitä ollaan tekemässä. Mihin ja millä riskeillä?

Äkäsjoki sivujokineen on Tornionjoen äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen keskeisin lisääntymisalue. Hannukaisen kaivos sijaitsee Äkäsjoen varrella. Valkeajoen ja Kuerjoen välissä. Hannukaisen kaivoshanke tulisi nousta päättäjien pöydälle arvokysymyksenä. Mikä on karujen vesistöjen itseisarvollinen oikeus koskemattomuuteensa?

Laurinoja tuhoutuu täysin. Kivivuopionojan taimenille saa sanoa hyvästit. Jokea siirretään kaivinkoneella kilometrin matkan. Sivujokien vesiä sekä suotuu kaivokseen, että johdetaan ojituksilla kaivoksen käyttöön. Niesajoen vesi otetaan prosessiin ja johdetaan putkella Muonionjokeen.

Talviaikoina noissa joissa virtaa vain pohjavesiä. Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen vierusalueella pohjavesi laski 16 metriä. Parissa vuodessa. Lupaehtojen raja oli 0,5 m. Kun pohjavedet putoavat Hannukaisessa, vedet vajoavat jokien ulottumattomiin. Myös Äkäsjoki menettää osan vedestään. Joki ei ole joki ilman vettä.

Meritaimenen kutujokien kuivattaminen on Rion sopimuksen, YK:n merilain, EU:n kalastuksen perusasetuksen sekä luontodirektiivin vastaista. Tuomio vesipuitedirektiivin nojalla Weser-joen ennakkotapauksessa ei salli lupaa myönnettävän, jos yhdenkin vesialueen laatua mittaavan tekijän heikentyminen on mahdollista. Pohjaveden korkeus on selkeästi vesialueen laatua mittaava tekijä.SEURAN KANNANOTOT ja LAUSUNNOT LÖYTYVÄT ARKISTO-SIVULTAA Web site of Finnish-Swedish
River Torne Organisation
in North Finland and in North Sweden

All rights reserved

© Tornio-Muoniojokiseura ry

FINLAND