Jokiseura:

Kuin meitä olisi kuultu!
Euroopan komissio haluaa pudottaa lohikiintiötä lähes 80%!

 
Kirjoitimme vuosi sitten EU:n meri- ja kalastusasioista vastaavalle komissaarille Maria Damanaki'lle ja vaadimme Itämeren lohikiintiöihin rajuja leikkauksia ja meriviljelylohen saalishistoriaan perustuvien lohikiintiöiden muuttamista niin kuin siitä on YK:n merioikeusyleissopimuksen V osan 66 artiklassa sovittu. Kerroimme siitä, miten luonnonlohien paluuprosentti Väylään on romahtanut, viittasimme Lissabonin sopimukseen ja siihen, että komissaarilla on itsellään nyt vastuu kalakannoista. Peräänkuulutimme tutkijoiden kuuntelemista. (Kirje Damanakille) Vielä viime vuonna komission esitys tämän vuoden lohikiintiöiksi perustui merialueiden ammattikalastajien edunvalvontaan ollen yli kaksinkertainen tutkijoiden suositukseen nähden. Nyt komissio perustaa esityksensä tutkijoiden suosituksiin. Tuntuu kuin meitä olisi kuultu – vihdoinkin.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki on pannut uudet tuulet puhaltamaan Itämeren kalastuksessa. Komission ehdotusten yleisenä tavoitteena on muuttaa Itämerellä harjoitettava kalastus ympäristön ja talouden kannalta kestäväksi. Komissio ilmoitti 25 toukokuuta 2011 ottavansa käyttöön varovaisuusperiaatteen, jossa kalakantojen käyttö nojaa tieteelliseen tietoon.
(linkki: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/638&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en)

Euroopan komissio antoi torstaina 15 syyskuuta 2011 esityksensä vuoden 2012 kalastuskiintiöiksi Itämerellä (taulukko). Komissio ehdottaa Itämeren molempien turskakantojen ja kahden silakkakannan suurimpien sallittujen kokonaissaaliiden TAC (Total Allowable Catch) lisäämistä. Muiden kantojen, erityisesti lohikantojen, saaliita on komission mukaan pienennettävä, koska kyseisten kalakantojen tila on heikko. Lohenkalastuskiintiöitä halutaan pudottaa Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella 79%. Suomenlahden kiintiötä on tarkoitus pienentää 29%.

Monien kalakantojen hallinnointia vaikeuttaa joidenkin jäsenmaiden heikko raportointi. Euroopan komissio ilmoitti pienentävänsä systemaattisesti niiden kalakantojen sallittuja kokonaissaaliita, joiden raportointi on puutteellista. Komissaarin mukaan ehdotuksen tarkoituksena on pitää huolta Itämeren kalakannoista, jotta ne voitaisiin säilyttää nykyisen ja tulevien sukupolvien eduksi. ”Pyrimme hoitamaan kalakantoja vastuullisella tavalla noudattaen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä vahvistettuja periaatteita. Tavoitteeksi asettamamme kestävän enimmäistuoton saavuttaminen johtaa terveempien kalakantojen ohella myös kalastusalan tulojen paranemiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen”, Damanaki sanoi. [linkki: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1033&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=en]

Komissio perustaa esityksensä komission tieteellis-teknis-taloudellisen neuvontaelimen STECF:n (Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries) ja ICES:n (International Council for the Exploration of the Seas) tutkijoiden antamiin neuvoihin. Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa BS RAC (Baltic Sea Regional Advisory Counsil) on kuultu tästä ehdotuksesta komission toukokuussa julkaiseman tausta-asiakirjan pohjalta.

Jokainen Itämerellä muitten toimesta kalastettu Tornionjoenlohi on meiltä pois, sillä mitä enemmän väylään ui lohta, sitä arvokkaampi on jokemme ja sitä suurempi on kotiseutumme arvo. Näin ollen olemme erittäin pahoillamme siitä, ettei Maa- ja metsätalousministeriössä ei ole vieläkään tahtotilaa asioiden korjaamiseksi eettisesti ja oikeudellisesti kestävään tilaan. Kun lohikiintiöiden liki 80% leikkaaminen oli 28 kesäkuuta 2011 ensimmäisen kerran esillä, Suomi oli välittömästi vaatimassa, että lohikiintiötä saa pudottaa korkeintaan 25 %. Tämä tietäisi mahdollisuutta lisätä lohen kalastusta, koska ylisuurista kiintiöistä on pyydetty vain kolmannes. Oma ministeriömme ei siis edelleenkään välitä Simo-ja Tornionjoen luonnonlohen huonosta tilasta, vaan on edelleenkin jakamassa lohiamme niille, joille ne eivät kuulu.


sulje ikkuna